• DSC_1270
  • DSC_1310
  • http://wowslider.com/
  • DSC_1336
1 2 3 4 5 6 DSC_12707 DSC_13108 DSC_13249 DSC_133610
wow slider by WOWSlider.com v8.6
Održan sastanka Jedinice za podršku projektima korišćenja biomase u proširenom sastavu

Održan sastanka Jedinice za podršku projektima korišćenja biomase u proširenom sastavu

21.marta 2016. godine u prostorijama Privredne komore Srbije održan je sastanak Jedinice za podršku projektima korišćenja biomase u proširenom sastavu. Pored stalnih članova Jedinice iz redova Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, sastanku su prisustvovali i predstavnici ostalih partnera na projektu: Privredne komore Srbije, Stalne konferencije gradova i opština Srbije i Regionalne razvojne agencije Srem. Sastanak je organizovan od strane UNDP. Cilj sastanka bio je da se prikažu aktivnosti na projektu koje su realizovane u prethodnom kvartalu, kao i da se definiše okvirni plan aktivnosti u narednom periodu.

U okviru programa sastanka, Srđan Bošković iz kompanije Videonet predstavio je dosadašnji rad na snimanju filma o izgradnji postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije (CHP) iz biogasa za šta su njihovi investitori dobili bespovratna podsticajna sredstva a na osnovu javnog poziva kojeg je prošle odine realizovalo Ministarstvo rudarstva i energetike. Podsticajna sredstva su obezbeđena iz grant u okviru UNDP/GEF projekta. Planirana je produkcija dva filma, jedan kraći u trajanju od 3-5 minuta i jedan duži od 15-20 minuta. Oba će biti na srpskom i engleskom jeziku. Rok za njihovu izradu je 1. april 2017. godine ali s obzirom na dinamiku izgradnje postrojenja filmovi će verovatno biti završeni do kraja 2016. godine. Srđan Bošković je prezentovao scenaria oba filma i prikazao sekvence iz do sada snimljenog materijala.

Zoran Kapor, direktor kompanije GFA South-East Europe izvestio je o dosadašnjim rezultatima rada na izradi modela ugovora o dugoročnom snabdevanju biomasom. Zoran Kapor je predstavio tim od pet eksperata angažovanih na projektu i naglasio da je projekat obuhvatio izradu detaljnog kataloga drvne, odnosno poljoprivredne biomase uključujući i specifikacije biomase i način provere kvaliteta, kao i pet modela ugovora od kojih se tri odnose na drvnu a dva na poljoprivrednu biomasu. Katalozi će biti korišćeni za potrebe direktnog ugovaranja kupoprodaje biomase kao i za trgovinu biomasom preko internet portala koji upravo razvija PKS u saradnji sa UNDP. Takođe, naglašeno je da su prilikom izrade modela ugovora, kroz konsultacije sa bankama, uzeti u obzir njihovi zahtevi kako bi modeli ugovora mogli da služe kao sredstvo obezbeđenja prilikom odobravanja kredita investitorima.

Nakon ove, usledila je i prezentacija Ljubinka Savića, sekretara udruženja za energetiku i energetsko rudarstvo Privredne komore Srbije, na temu web portala „Zelena energija“, kao i o ulozi koju PKS ima u razvoju i uređivanju portala. Predviđeno je da portal ima složenu strukturu i da se sastoji od sedam segmenata koji će pokrivati sve obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost. Naglašeno je da su segmenti koji se odnose na biomasu i energetsku efikasnost direktno podržani od strane dva UNDP/GEF projekta na kojima PKS učestvuje kao partner. Posebno je opisao inovativnu komponentu platforme za elektronsku trgovinu biomasom koja treba da bude puštena u probni rad do kraja juna 2016. Ljubinko Savić je naglasio da je projektnim zadatkom predviđeno da PKS kroz biznis plan portala definiše održivost portala i da se trenutno radi na definisanju politike oglašavanja i elektronske trgovine biomasom jer će ove aktivnost obezbeđivati najveći deo prihoda portala.

U okviru naredne tačke dnevnog reda Miodrag Gluščević, šef Odeljenja za komunalna i pitanja urbanizma i životne sredine Stalne konferencije gradova i opština Srbije objasnio je da je SKGO veoma aktivna u promovisanju projekta. Ukazao je da se promocija projekta obavlja na redovnim odborima i sastancima mreže poverenika u opštinama. Zbog izbora, ostale aktivnosti u vezi sa projektom krenuće od juna 2016. godine. Milan Mirić direktor Regionalne razvojne agencije Srem informisao je prisutne da pored redovne komunikacije sa medijima, postoji i međuopštinska radna grupa koju čine stručnjaci iz ove oblasti koji pripremaju i sprovode projekte iz oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti.

Diskusija plana za naredni kvartal obuhvatila je pitanja u vezi sa organizacijom studijskih poseta gradilištima CHP postrojenja, izradu metodologije monitoringa proizvedene količine električne, odnosno toplotne energije iz CHP postrojenja kao i monitoring ostalih koristi od projekata.