• DSC_1270
  • DSC_1310
  • http://wowslider.com/
  • DSC_1336
1 2 3 4 5 6 DSC_12707 DSC_13108 DSC_13249 DSC_133610
wow slider by WOWSlider.com v8.6
Održana završna konferencija projekta „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji“

Održana završna konferencija projekta „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji“

U velikoj Sali Privredne komore Srbije 21. i 22. marta održan je dvodnevni događaj koji su zajednički organizuovali Ministarstvo rudarstva i energetike (MRE), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE) a koji je obuhvatio završnu konferencija projekta „Uklanjanje barijera za brži razvoj tržišta biomase u Srbiji” i diskusiju u formi „otvorenog razgovora“ zainteresovanih strana (“hard talk”) o novim mogućnostima održivog razvoja obnovljivih izvora energije.

Uvodna izlaganja na konferenciji dali su Miloš Banjac, pomoćnik Ministra rudarstva i energetike i Nacionalni Direktor Projekta i Steliana Nedera, stalna predstavnica UNDP u Srbiji.

Radi se o završetku petogodišnjeg projekta finansiranog od strane Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) koji su zajednički sproveli UNDP i MRE u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede šumarstva I vodoprivrede. Direktna donacija GEF-a i UNDP-a iznosila je 3.15 mil USD. Projekat je počeo krajem 2014. godine. Cilj projekta bio je povećanje udela OIE, odnosno biomase u energetskom bilansu Srbije.

Projekat je imao nekoliko komponenti od kojih je najvažnija bila ona koja se odnosila na direktnu finansijsku podršku investitorima u CHP postrojenja, odnosno postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije iz biogasa. Projekti su izabrani putem javnog poziva koji je 2015. godine raspisalo MRE. Šest investitora je dobilo grantove iznosa do 15% vrednosti investicije, odnosno maksimalno 275.000 USD. Ukupna istalisana snaga postrojenja iznosi 6.32 MW što je u odnosu na instalisanu snagu biogasnih postrojenja u referentnoj 2015. godini iznosilo povećanje od 130%. Ukupna vrednost investicija u ova postrojenja iznosi 22,7 mil USD. Sva postrojenja su izgrađena u planiranom roku i priključena na mrežu sa statusom povlašćenog proizvođača električne energije iz OIE.

Nakon izgradnje postrojenja sprovedene su detaljne ekonomske analize društvenih troškova i koristi ovih projekata (tzv. Cost Benefit analize) u skladu sa EU metodologijom za investicione projekte. Uzete su u obzir najznačajnije eksternalije projekata, kao i cenovne dstorzije i šumovi karakteristični za nerazvijeno tržište kao što je naše. Ekonomska analiza praćena je analizom osetljivosti na promenu ključnih parametara modela. Ekonomska analiza je pokazala da svi podržani projekti doprinose rastu BDP-a i poreske baze, i da značajno doprinose zaštiti životne sredine i poboljšanju kvaliteta lokalne elektrodistributivne mreže. Najvažniji nalaz studija je da su projekti otvorili ukupno 100 novih radnih mesta (izraženo ekvivalentom zaposlenih sa punim radnim vremenom).

Pored direktne finansijske podrške, projekat je pružio i obimnu tehničku pomoć ostalim zainteresovanim investitorima kako bi se unapredila njihova sposobnost da identifikuju, pripreme, obezbede finansiranje i upravljaju bankabilnim projektima korišćenja biomase za proizvodnju energije. Urađeni su vodiči za investitore, modeli ugovora za dugoročno snabdevanje biomasom, katalozi sa tehničkim specifikacijama biomase, prethodne studije izvodljivosti za identifikovane projekte itd. Održan je niz obuka za investitore.

Uz direktnu podršku investicijama, aktivnosti projekta obuhvatile su sve segmente u vrednosnom lancu korišćenja biomase, počev od resursa poljoprivredne i šumske biomase, preko logistike, sistema kvaliteta, razvoja instrumenata obezbeđenja sigurnosti i kontinuiteta snabdevanja, saradnje sa bankama i nadležnim institucijama, kao i samo korišćenje energije iz biomase. Za 29 lokalnih samouprava urađeni su programi korišćenja biomase.

Projekat je imao i inovativne komponente. U saradnji sa PKS razvijen je web portal sa platformom za elektronsku trgovinu biomasom tzv. e-berza biomase. Takođe, na strani resursa projekat se intenzivno bavio problematikom energetskih zasada što je potpuno nova tema u Srbiji. Procenjene su površine raspoloživog zemljišta koje se može da se koristiti za ovu namenu, urađena su detaljna uputstva za izbor i gajenje brzorastućih vrsta sa preporukama za investitore i kreatore politike, održane su obuke za zainteresovane investitore i poljoprivredne službe, napravljen je i predlog programa podrške energetskim zasadima u Srbiji.

U okviru obrazovne komponente, Projekat je sarađivao sa fakultetima Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu i organizovao praktičnu nastavu na postrojenjima za studente odgovarajućih fakulteta. Takođe, za stručnjake iz Srbije organizovana su dva studijska putovanja, u Finsku i Litvaniju.

Prezentacije