• DSC_1270
  • DSC_1310
  • http://wowslider.com/
  • DSC_1336
1 2 3 4 5 6 DSC_12707 DSC_13108 DSC_13249 DSC_133610
wow slider by WOWSlider.com v8.6
O projektu

Naziv projekta

Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji

Osnovne informacije

Trajanje projekta : 2014 – 2018.

Finansiranje projekta : Globalni fond za zaštitu životne sredine (GEF) obezbeđuje 2.850.000 US$, a UNDP 310,000 US$. Uključujući kofinansiranje koje će obezbediti institucije Republike Srbije i privatni investitori, ukupna vrednost projekta iznosiće 30.000.000 US$.

Projektni partneri : Projekat se implementira u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, pri čemu je Ministarstvo rudarstva i energetike vodeći partner.

Ključni podaci

Ministarski savet Energetske zajednice Jugoistočne Evrope postigao je 18. oktobra dogovor o primeni Direktive Evropske unije o promociji obnovljivih izvora energije (OIE direktiva), kojom se zemlje potpisnice Ugovora o EZ obavezuju na utvrđene kvote energije proizvedene iz obnovljivih izvora u ukupnoj bruto finalnoj potrošnji energije u 2020. godini. Udeli OIE u ukupnoj potrošnji energije za svaku od devet potpisnica Ugovora izračunati su na bazi metodologije Evropske unije i temeljnih istraživanja, i odražavaju vrednosti koji su zadati i članicama EU u ovoj oblasti. Ciljani udeo OIE u ukupnoj bruto finalnoj potrošnji energije u 2020. godini za Srbiju iznosi 27%.

Potencijal obnovljivih izvora energije u Srbiji iznosi 4.3 Mten godišnje. Najveći udeo ima biomasa (63%) od čega se godišnje 1.7 Mten dobija iz poljoprivredne, a 1 Mtoe iz šumske biomase. I pored velikog potencijala, sektor obnovljivih izvora energije, izuzev velikih hidroelektrana, nalazi se u ranoj fazi razvoja. Iako su novi zakoni o energetici iz 2011. godine i 2014. godine, kao i Nacionalni akcioni plan za obnovljive izvore energije, bili važni početni koraci, još uvek postoje prepreke za investiranje u sektor obnovljivih izvora energije koje treba ukloniti.

Svrha projekta

Opšti cilj projekta je smanjenje barijera i ubrzanje razvoja tržišta biomase u Srbiji.

Cilj projekta je podrška investicijama u postrojenja u Srbiji koja koriste biomasu uz pomoć pokretanja Jedinice za podršku projektima korišćenja biomase (JPP) i implementacije održivog finansijskog mehanizma podrške projektima korišćenja biomase koji će trajati nakon završetka projekta.

Opis/aktivnosti projekta

Ovaj projekat se fokusira na korišćenje poljoprivredne (uključujući biogas) i drvne biomase koja je u mnogim zemljama već prepoznata kao važna alternativa fosilnim gorivima.

Cilj projekta je razvoj, izgradnja i i puštanje u rad 6 postrojenja koja koriste biomasu ili biogas za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne i energije tokom 4 godine trajanja projekta, kao i podsticaj razvoju najmanje 12 sličnih projekata u Srbiji na osnovu iskustava iz ovih 6 projekata.

Brojne aktivnosti usmerene na unapređenje sposobnosti institucija, opština i lokalnih preduzetnika da identifikuju, postave prioritete i razviju profitabilne projekte koji koriste energiju biomase biće realizovane paralelno sa podrškom razvoju regulatornog okvira vezanog za korišćenje energiju iz biomase.

Nakon završetka ovog projekta, podrška investicijama nastaviće se uz pomoć međuinstitucionalne Jedinice za podršku projektima korišćenja biomase (JPP) osnovane u okviru Ministarstva rudarstva i energetike, putem razvoja podzakonske regulative koja reguliše korišćenje energije iz biomase i grupe projektnih aktivnosti: obuka, informisanje, razvoj Nacionalnog programa korišćenja biomase i razvoj platforme za elektronsku trgovinu biomasom.

Pored ovoga, realizacija reprezentativnih projekata korišćenja biomase pružiće sigurnost investitorima da su ovakvi projekti komercijalno održivi uz korišćenje dokazane tehnologije, što će podstaći dalji razvoj novih projekata ove vrste.

Osim promocije korišćenja biomase, projekat će promovisati korišćenje biomase za proizvodnju energije kroz izgradnju kapaciteta i obuke različitih zainteresovanih strana iz sektora industrije, državnih i finansijskih institucija.

Ishodi projekta

Unapređen kapacitet institucija, opština i lokalnih preduzetnika da prepoznaju prilike za ulaganje u biomasu u Srbiji, odrede prioritetne projekte i razviju ih.

Razvijena, odobrena i usvojena podzakonska regulativa koja reguliše korišćenje energije iz biomase .

Uspešan rad Jedinice za podršku projektima korišćenja biomase koji vodi do unapređenja sposobnosti opština i preduzetnika u Srbiji da razviju, finansiraju, izgrade i rukovode uspešnim i profitabilnim projektima proizvodnje energije iz biomase.

Najmanje 6 projekata za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne i energije iz biomase uspešno finansirano, izgrađeno i operativno do kraja projekta.

Demonstrirana tehnička izvodljivost specifičnih tehnologija za proizvodnju energije iz biomase kao osnov za replikaciju.

Najmanje 12 dodatnih projekata za proizvodnju energije iz biomase podržano od strane Jedinice za podršku projektima korišćenja biomase do kraja projekta.

Strategija projekta

Strategija projekta oslanja se na 5 ishoda, i to:

Ishod 1: Unapređeni kapaciteti opština i lokalnih preduzetnika za identifikaciju, postavljanje prioriteta i razvoj prilika za ulaganja u korišćenje biomase u Srbiji

Ovaj ishod fokusira se na uspešno sprovođenje aktivnosti koje će unaprediti sposobnost institucija, opština i lokalnih preduzetnika da identifikuju, odrede prioritete i razvijaju prilike za ulaganja u proizvodnju energije iz biomase. U Srbiji značajnu prepreku predstavlja nedostatak svesti o mogućnostima ulaganja u koriščenje energije iz biomase, pa je potrebno da lokalni preduzetnici i opštine koji su potencijalni implementatori projekata bolje razumeju specifične okolnosti i rizike koji u ovoj oblasti postoje. Ova komponenta projekta usmerena je na rešavanje ovakvih problema.

Rezultat 1.1: Uspostavljena operativna Jedinica za podršku projektima korišćenja biomase i formiran tim za podršku projektima korišćenja biomase u Srbiji

Rezultat 1.2: Razvijen i implementiran trening modul o koriščćenju energije iz biomase za opštine i lokalne preduzetnike

Rezultat 1.3: Realizovano najmanje 16 regionalnih seminara o korišćenju energije biomase zasnovanih na prethodno razvijenom trening modulu

Rezultat 1.4: Novi kurs o energiji iz biomase uključen u nastavni program Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu

Rezultat 1.5: Kompletirana nacionalna kampanja podizanja svesti o korišćenju biomase za proizvodnju energije pod rukovodstvom Jedinice za podršku projektima korišćenja biomase

Rezultat 1.6: Godišnja međunarodna radionica o korišćenju energije biomase u Srbiji koju priprema Jedinica za podršku projektima korišćenja biomase redovno organizovana

Rezultat 1.7: Uspostavljena operativna platforma za elektronsku trgovinu biomasom

Rezultat 1.8: Uspostavljen operativni veb sajt projekta sa informacijama o aktivnostima u vezi sa projektom

Ishod 2: Podzakonska regulativa koja reguliše korišćenje energije iz biomase razvijena, odobrena i sprovedena u delo

Ovaj ishod odnosi se na uspostavljanje regulatornog okvira potrebnog za dugoročni razvoj tržišta biomase u Srbiji: tehničkih standarda i propisa za korišćenje energije biomase, mera i procedura za promovisanje snabdevanja biomasom, kao i procedura za licenciranje neophodnih za podršku dugoročnom razvoju tržišta biomase.

Rezultat 2.1: Tehnički standardi i propisi za projekte korišćenja energije biomase u skladu sa primerima dobre prakse iz inostranstva usvojeni i implementirani

Rezultat 2.2: Usvojena politika i implementirane mere i procedure za promociju snabdevanja biomasom i njegovu održivost

Rezultat 2.3: Procedure za licenciranje potrebne za podršku dugoročnom razvoju tržišta biomase u Srbiji razvijene i na snazi

Ishod 3: Uspešan rad Jedinice za podršku projektima korišćenja biomase koji vodi do unapređenja sposobnosti opština i preduzetnika u Srbiji da razviju, finansiraju, izgrade i rukovode uspešnim i profitabilnim projektima proizvodnje energije iz biomase.

Jedinica za podršku projektima korišćenja biomase (JPP) biće uspostavljena u okviru Ministarstva rudarstva i energetike (MRE) sa ciljem da omogući i olakša investicije u projekte korišćenja poljoprivredne i drvne biomase koji usled raznih finansijskih prepreka ne mogu da privuku finansijske resurse iz drugih izvora. JPP će koristiti Mehanizam podrške investicijama (MPI) kako bi dopunila postojeće finansijske resurse sa mogućnošću apsoprpcije znatno većeg rizika i nižih stopa rentabilnosti u odnosu na izvore finansiranja dostupnih na komercijalnom tržištu.

JPP će uključiti stalne članove – predstavnike i) drugih relevantnih ministarstava (Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine) i ii) eksternih projektnih partnera iz različitih institucija relevantnih za projekat: Privredne komore Srbije, Stalne konferencije gradova i opština, Instituta za standardizaciju i Regionalnu razvojnu agenciju Srema).

Rezultat 3.1: Razvijen i usvojen Nacionalni program za podršku projektima korišćenja biomase

Rezultat 3.2: Najmanje 20 obuka za banke i tehničke konsultante koji se bave projektnim razvojem sprovedeno od strane Jedinice za podršku projektima korišćenja biomase na temu projekata korišćenja energije biomase i mogućnosti za pružanje pomoći koje ova jedinica može da ponudi kroz Mehanizam podrške investicijama

Ishod 4: Najmanje šest projekata korišćenja biomase za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne i energije uspešno finansirano, izgrađeno i operativno do kraja projekta.

Ova komponenta projekta odnosi se na realizaciju podrške investitorima kroz grantove za šest projekata korišćenja biomase, od čega se 3 odnose na korišćenje drvne, a 3 na korišćenje poljoprivredne biomase. Resursi drvne i poljoprivredne biomase (uključujući drvni otpad i otpad sa farmi) imaju najveći potencijal za proizvodnju energije. Za ove projekte biće obezbeđeni investicioni grantovi GEF-a, koji će činiti najviše 20% od ukupne vrednosti investicije. Ukupna vrednost grantova je 1.6 miliona US$.

Podsticaj dodatnim investicijama u projekte proizvodnje energije iz biomase zahteva postojanje reprezentativnih projekata sa visokim potencijalom repliciranja koji investitorima daju sigurnost da su takvi projekti komercijalno održivi i dokazano uspešni. Šest projekata koji su dobili podršku pomoći će u stvaranju tržišne potrebe za biomasom u Srbiji. Međutim, kako bi ovi projekti bili uspešni ključno je obezbediti dugoročno snabdevanje biomasom.

Ovaj projekat omogućiće uspostavljanje i implementaciju Mehanizma podrške investicijama za projekte korišćenja biomase u partnerstvu sa bankama, pri ćemu će resursi GEF-a biti korišćeni za davanje subvencija zasnovanih na rezultatima prvoj grupi komercijalnih projekata za proizvodnju energije iz biomase u Srbiji. MPI će biti sproveden u fazama sa ciljem postepenog smanjenja subvencija i uvećanja značaja njegovog potencijala

Rezultat 4.1: Uspostavljen Mehanizam podrške investicijama

Rezultat 4.2: Projekti korišćenja poljoprivredne biomase podržani kroz Mehanizam podrške investicijama razvijeni, izgrađeni i pušteni u rad do kraja projekta

Rezultat 4.3: Projekti korišćenja drvne biomase podržani kroz Mehanizam podrške investicijama razvijeni, izgrađeni i pušteni u rad do kraja projekta

Ishod 5: Najmanje 12 dodatnih projekata korišćenja biomase podržano od strane Jedinice za podršku projektima korišćenja biomase / Mehanizma podrške investicijama do kraja projekta.

Veoma je važno da projekat ostvari održive rezultate kako bi se mogla pokrenuti široka promocija korišćenja energije biomase, kao i da se uspostavi stalna podrška. Kako bi se ovo ostvarilo, potrebno je da JPP pruži dodatnu podršku projektima korišćenja biomase, pored onih odabranih i podržanih u okviru Ishoda 4.

Cilj projekta je da JPP uspešno podrži najmanje 12 dodatnih sličnih projekata kroz tehničku pomoć.

Ova komponenta obuhvatiće i produkciju dokumentarnog filma o pilot projektima iz oblasti korišćenja energije biomase koje je realizovala JPP.

Rezultat 5.1: 12 dodatnih projekata korišćenja biomase u Srbiji uspešno podržano u odnosu na projekte koji koji su podržani putem grantova koje je obezbedio GEF

Rezultat 5.2: Snimljen dokumentarni film o implementiranim pilot projektima iz oblasti korišćenja energije biomase koje je realizovala JPP