• DSC_1270
  • DSC_1310
  • http://wowslider.com/
  • DSC_1336
1 2 3 4 5 6 DSC_12707 DSC_13108 DSC_13249 DSC_133610
wow slider by WOWSlider.com v8.6
Vodiči za investitore

Jedna od aktivnosti GEF Projekta „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji“ je izgradnja kapaciteta svih aktera za identifikaciju, pripremu, finansiranje i upravljanje bankabilnim projektima korišćenja obnovljivih izvora energije u okviru koje je izvršena revizija šest postojećih zastarelih vodiča za investiture u postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i njihovo usklađivanje sa aktuelnim propisima koji regulišu ovu oblast.

Svi vodiči su dvojezični i, izuzev jednog, izrađeni su u dve verzije. U šest detaljnih vodiča opisane su celokupne složene procedure za izgradnju postrojenja i obavljanje delatnosti proizvodnje energije iz konkretnih obnovljivih izvora, uz upućivanje na odgovarajuće propise i navođenje nadležnih institucija. Detaljni vodiči pre svega su namenjeni investitorima i stručnjacima koji rade na razvoju projekata, ali i  zaposlenima u različitim nadležnim državnim organima, s obzirom na međusektorski karakter procedura. U pet kratkih vodiča ova složena problematika prikazana je manje detaljno i na slikovit način, čime se tema približava i širem krugu zainteresovanih strana.

Cilj izrade vodiča bio je da se investitori podstaknu i pomognu da ulažu u obnovljive izvore energije u Srbiji, ali i da se, kroz detaljno sagledavanje složenih procedura za izgradnju postrojenja i obavljanje delatnosti proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, uoče njihovi nedostaci i da se podstaknu nadležni da kroz zakonodavne i institucionalne aktivnosti ove procedure pojednostave i unaprede. Nadamo se da će ovi Vodiči pokrenuti konstruktivni dijalog između mnogobrojnih zainteresovanih strana i time doprineti boljoj informisanosti i međusobnom razumevanju, što u krajnjoj liniji treba da rezultira povoljnim okruženjem za investicije u sektoru obnovljivih izvora energije.

Detaljni vodiči

Kratki vodiči

Vodič za lokalne samouprave za uključivanje aspekta energetske efikasnosti u process javnih nabavki

Veliki deo javnih nabavki u Srbiji realizuju lokalne samouprave. Zahvaljujući njihovoj mogućnosti da tržište kanališu prema snabdevanju energetski efikasnim proizvodima i uslugama, lokalne vlasti sa svojim kompetencijama mogu značajno uticati na energetsku efikasnost u javnim objektima i službama, a tako i na ostvarenje ciljeva Nacionalnog akcionog plana za energetsku efikasnost. UNDP i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), u saradnji sa Ministarstvom energetike, razvoja i zaštite životne sredine, pripremilo je “Vodič za lokalne samouprave za uključivanje aspekta energetske efikasnosti u process javnih nabavki”, u skladu sa Uredbom 2006/32/EC o energetskoj efikasnosti za krajnje korisnike i energetskim uslugama. Ovaj vodič rezultat je zajedničkog projekta UNDP-a i SKGO-a pod imenom “Podizanje svesti o energetskoj efikasnosti kod donosilaca odluka na lokalnom nivou u Srbiji”. Štampanje vodiča podržala je Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

Vodič za investitore: Višegodišnji energetski zasadi

U želji da se akterima na tržištu, a posebno vlasnicima poljoprivrednih gazdinstava, odnosno potencijalnim investitorima, predoče i objasne mogućnosti za proširenje sirovinske baze, UNDP je u saradnji sa partnerima na projektu izradio detaljno uputstvo za uzgajanje višegodišnjih energetskih zasada. Prvi deo uputstva više je namenjen kreatorima politike u ovoj oblasti i sadrži prikaz praktičnih iskustava i stečenih znanja iz komercijalnog uzgajanja višegodišnjih energetskih zasada u regionu sa preporukama za okvir politike u oblasti energetskih zasada u Srbiji. Posebno je obrađena problematika uzgoja energetskih zasada na napuštenom ili marginalnom zemljištu. Drugi deo uputstva namenjen je prvenstveno vlasnicima poljoprivrednih gazdinstava i investitorima. U njemu su data praktična uputstva i preporuke za izbor višegodišnjih energetskih zasada i njihovo uzgajanje sa detaljnim prikazom relevantnih faktora, bioloških faza razvoja zasada, investicionih troškova, prinosa, ekoloških uticaja, i sl.

Vodič za investitore: Višegodišnji energetski zasadi

Vodič za investitore: IPARD program

Jedan o načina da se poveća količina biomase koja se koristi u energetske svrhe je realizacija projekata kroz IPARD program za period2014-2020.I PARD program je prvenstveno usmeren ka poljoprivrednim proizvođačima i razvoju sela, ali se među projektima koji će pospešiti razvoj sela i poljoprivrede nalaze i projekti korišćenja obnovljivih izvora energije. Može se očekivati da će najčešći projekti korišćenja obnovljivih izvora u okviru IPARD programa biti oni sa korišćenjem biomase, a zatim sa korišćenjem energije sunčevog zračenja, pošto se i jedan i drugi vid koristi kako za proizvodnju električne tako i toplotne energije. Projekti korišćenja ostalih vidova obnovljivih izvora energije (energije vetra, geotermalne energije i hidro energije) biće u minimalnom broju.

Vodič za investitore: realizacija projekata obnovljivih izvora energije uz podršku IPARD programa

Vodiči za investitore u postrojenja na OIE

Jedna od aktivnosti GEF Projekta „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji“ je …