• DSC_1270
  • DSC_1310
  • http://wowslider.com/
  • DSC_1336
1 2 3 4 5 6 DSC_12707 DSC_13108 DSC_13249 DSC_133610
wow slider by WOWSlider.com v8.6
Zakoni i podzakonski akti

Zakoni:

Zakon o energetici (Službeni glasnik RS, br. 145/14)

Zakon o efikasnom korišćenju energije (Službeni glasnik RS, br. 25/13)

Zakon o ratifikaciji Ugovora o osnivanju Energetske zajednice između Evropske Zajednice i Republike Albanije, Republike Bugarske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Crne Gore, Rumunije, Republike Srbije i Privremene Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta Bezbednosti Ujedinjenih Nacija (Službeni glasnik RS, br. 62/06)

Zakon o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik RS, br. 72/09, 81/09, 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14)

Zakon o šumama (Službeni glasnik RS, br. 30/10 i 93/12)

Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju (Službeni glasnik RS, br. 41/09)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Službeni glasnik RS, br. 62/06 i 41/09)

Zakon o izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službeni glasnik RS, br. 62/06)

Zakon o vodama (Službeni glasnik RS, br. 30/10)

Zakon o izmenama zakona o vodama (Službeni glasnik RS, br. 93/12)

Zakon o zaštiti prirode (Službeni glasnik RS, br. 36/09, 88/10, 91/10 i 14/16)

Zakon o zaštiti vazduha (Službeni glasnik RS, br. 36/09 i 10/13)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o zaštiti vazduha (Službeni glasnik RS, br. 36/09)

Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS, br. 135/04 i 36/09)

Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS, br. 135/04 i 88/10)

Zakon o nacionalnim parkovima (Službeni glasnik RS, br. 39/93 i 44/93)

Zakon o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS, br. 36/09, 88/10 i 14/16)

Zakon o potvrđivanju protokola o zaštiti i korišćenju biološke i predeone raznolikosti (Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 1/13)

Uredbe:

Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije (Službeni glasnik RS, br. 56/16)

Uredba o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije, Sl. glasnik RS br. 56/16

Uredba o otkupu električne energije, Sl. glasnik RS br. 56/16

Uredba o naknadi za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije, Sl. glasnik RS br. 56/16

Uredba o visini posebne naknade za podsticaj u 2016. godini (Službeni glasnik RS, br. 12/16)

Uredba o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom (Službeni glasnik RS, br. 63/15)

Pravilnici:

Pravilnik o energetskoj dozvoli (Službeni glasnik RS, br. 15/15)

Pravilnik o garanciji porekla električne energije proizvedene iz OIE (Službeni glasnik RS, br. 24/14)

Pravilnik o utvrđivanju slobodnog kapaciteta uvećanog za vrednost instalisane snage elektrana za koje je prestao privremeni status povlašćenog proizvođača (Službeni glasnik RS, br. 24/15)

Strateški dokumenti:

Strategija razvoja energetike Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 101/15)

Nacionalni akcioni plan za korišćenje obnovljivih izvora energije (NAPOIE) (Službeni glasnik RS, br. 53/13)

Međunarodna dokumenta:

Direktiva 2009/28/EC o promovisanju upotrebe energije iz obnovljivih izvora

Odluka Ministarskog saveta o implementaciji Direktive 2009/28/EC O promovisanju upotrebe energije iz obnovljivih izvora

Regionalna energetska strategija, 10thMC/18/10/2012 – Annex 19/16.07.2012